EnCor Konzervativní, otevřený podílový fond

INVESTIČNÍ ZÁMĚR

Investičním cílem Fondu je dlouhodobě dosahovat stabilního zhodnocení při nízké úrovni volatility a dlouhodobě tak překonávat míru inflace a výnosy bankovních vkladů.

Za tímto účelem investuje fond zejména do kvalitních korporátních dluhopisů, vydaných emitenty zejména z České republiky, doplněné o emitenty z EU, případně dalších zemí, nástrojů peněžního trhu, reverzních repo operací a jiných nástrojů s pevným výnosem. V menší míře a v závislosti na očekávaném vývoji trhů může fond investovat i do rizikovějších tříd aktiv, jako jsou akcie či komodity. Pro zajištění stability nebo zvýšení výnosu bude fond využívat částečné nebo plné zajištění kurzového rizika vůči CZK a úrokového rizika pomocí finančních derivátů.

Průběžné výnosy se reinvestují a jsou dále zhodnocovány. Fond nekopíruje aktivně žádný index nebo benchmark, ale má za cíl dlouhodobě překonávat míru inflace v České republice.

KLÍČOVÉ INFORMACE

Typ fondu: Speciální fond kolektivního investování, otevřený podílový fond (OPF)
Cenný papír: Podílový List třídy A
ISIN: CZ0008477924
Datum založení: 7. srpna 2023
Měna: CZK
Očekávaný čistý výnos: 1-2 % nad výnosy bankovních vkladů
Očekávaná rizikovost: Nízká
Investiční horizont: 3 roky
Obhospodařovatel: EnCor Asset Management, investiční společnost, a.s.
Manažerský poplatek: 1,25 % p.a.
Výkonnostní poplatek: 10 % z kladného ročního výnosu
(princip high-water mark)

PROČ INVESTOVAT DO FONDU?

VĚTŠÍ VÝNOS NEŽ V BANCE

Fond investuje investičních nástrojů, zejména kvalitních dluhopisů a reverzních repo operací, které mají vyšší výnos než-li bankovní vklady.

Při držení podílových listů déle než tři roky, je pro investora – fyzickou osobu výnos osvobozen od daně z příjmů, na rozdíl například od úroků na termínovaných vkladech. Očekávaný čistý výnos fondu je tak o 1-2% ročně nad úrovní výnosů bankovních vkladů.

Ve chvíli, kdy budou úrokové sazby klesat, má navíc fond možnost narozdíl od bankovních vkladů a fondů peněžního trhu z této situace profitovat.

TÝDENNÍ LIKVIDITA

Oceňování hodnoty fondu a podílového listu probíhá jednou týdně. Aktuální cena je každému investorovi dostupná na klientském portálu.

Odkup podílového listu je možné zadat kdykoliv, vypořádání probíhá za cenu k nejbližšímu týdennímu ocenění a peníze jsou vyplaceny zpravidla do 14 dnů od ocenění.

Je možné odprodat podílové listy v nejmenší hodnotě 1000 kč, stejně tak minimální zůstatková hodnota je 1000 kč.

ZKUŠENÝ TÝM

Tým EnCor přes pět let úspěšně řídí dluhopisový fond kvalifikovaných investorů EnCor Fixed Income Strategy.

Za dobu existence od roku 2018 má fond jeden z nejvyšších výnosů mezi fondy na trhu s podobnou dluhopisovou či konzervativní strategií a v každém roce dodal investorům kladný výnos.

Strategie je postavená na důkladném posouzení rizik každé investice ve fondu na úrovni bankovního řízení úvěrového portfolia.

Tuto strategii a zkušenosti nyní EnCor zpřístupňuje i pro retailové investory formou EnCor Konzervativní OPF.

MĚSÍČNÍ REPORTY

DOKUMENTY